Haber

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (5)

Atanma kurallarını kaybetme, ceza kovuşturması yahut disiplin soruşturması sonucunda misyondan alınanlar yahut misyonları sona erenlerle 9 Temmuz 2018’den sonra misyondan alınan yahut misyonu sona eren kamu görevlilerinden 375 sayılı KHK’nin mülga ek 18. hususuna nazaran atananlar hariç, kamu vazifelileri ortasından atanmış olup yönetici takım yahut pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra misyondan alınan yahut misyonu sona eren kamu vazifelileri, bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun takım yahut durumlara bir ay içinde atanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edilen, Devlet Memurları Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne nazaran, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi takım, durum ve vazifelerinden alınanlar yahut vazifeleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, alakalı kurum ve kuruluşlarda müşavir yahut danışman takım yahut durumlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı takımlara atanacak.

Açıktan atanan bakan yardımcılarından misyondan alınan yahut vazifeleri sona erenler de bakanlık müşaviri takımına atanacak.

İl valilerinden yahut vilayet valiliği yapmış olanlardan misyondan alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı takımlara getirilecek.

Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik misyonuna dair iki yıl süren mali haklarından daha alt seviyedeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.

Bakanlıklar ve başka kamu kuruluşlarındaki unvansız daire lideri ve muadili takımlarda yer alan çalışanın vazifeden alınmaları yahut vazifelerinin sona ermesi halinde, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan ve atanacakları takım ve mali hakları konusunda düzenlemeler içeren 375 sayılı KHK’nin ek 18. hususunda öngörülen süreçler tesis edilecek. Böylelikle, hiyerarşik olarak üst kademe yönetici olan bakan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire lideri üzere takımlar için mevcut olan misyon sonrası atama teminatından takımlarının özelliğine nazaran bu yönetici takımlarda bulunanların da yararlanması sağlanacak.

Bu düzenleme hakim ve savcılar, dışişleri meslek memurları, mülki yönetim amirliği hizmetleri sınıfı, ulusal istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve kıyı güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici takımlarında bulunanlar ile mevzuatı uyarınca misyonda yükselme sınavıyla atanılabilecek takım yahut konumlarda bulunanlar için uygulanmayacak.

Atanma kurallarını kaybetme, ceza kovuşturması yahut disiplin soruşturması sonucunda vazifeden alınanlar yahut vazifeleri sona erenlerle 9 Temmuz 2018’den sonra vazifeden alınan yahut misyonu sona eren kamu görevlilerinden mülga ek 18. unsura nazaran atananlar hariç, kamu vazifelileri ortasından atanmış olup yönetici takım yahut pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra vazifeden alınan yahut vazifesi sona eren kamu vazifelileri, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun takım yahut durumlara bir ay içinde atanacak.

TBMM İdari Teşkilatında Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak vazife yapanlar misyondan alındıklarında TBMM Lider Başmüşaviri takımlarına, lider olarak misyon yapanlar misyondan alındıklarında TBMM Lider Müşaviri takımlarına, en az iki yıl lider yardımcısı olarak vazife yapanlar vazifeden alındıklarında durumlarına uygun takımlara görevlendirilecek.

Atanma kurallarını kaybeden, ceza kovuşturması yahut disiplin soruşturması sonucunda misyondan alınanlar bu kararlardan yararlanamayacak.

Bu halde atananlardan, mesleğe özel müsabaka imtihanı ile giren ve belli periyodik meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik imtihanı sonucunda atanmış olanlar ile daha evvel iç denetçi ve hukuk müşaviri unvanlı takımlarda bulunanların, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde daha evvel bulundukları unvanlara ait takımlara bir ay içinde ataması yapılacak.

Anılan takımlara atananlar ilgisine nazaran TBMM Başkanlığı yahut TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından muhtaçlık duyulan işlerde görevlendirilebilecek. Bu fıkra uyarınca Genel Sekreterlik Müşaviri takımlarına atanan işçinin tüm mali ve toplumsal hakları, müşavir takımının mali ve toplumsal haklarına nazaran belirlenecek.

Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanı

Teklifle, Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanının vazife ve yetkileri yine belirleniyor.

Buna nazaran, Haysiyet Divanı kayıt mecburiliği bulunmasına karşın odaya kayıt yaptırmayan yahut yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adap ve haysiyetine karşıt olan fiil ve hallerinin niteliğine ve yük derecesine nazaran, fiil ile ceza ortasında adil bir istikrar gözeterek çeşitli cezalar uygulayabilecek.

Bir oda bölgesinde en az üç kerede aldığı süreksiz sanat icrasından men cezalarının toplamı 180 gün olan eczacılar, o oda bölgesinde daima olarak sanat icrasından men edilecek.

Geçici olarak sanat icrasından men edilen üyenin evvelki fiil ve hareketlerinin tekrarı nedeniyle yine sanat icrasından süreksiz olarak men edilmesine karar verilmesi gerektiği takdirde, 180 günlük azami sonu geçmemek üzere birinci ceza müddeti iki katı olarak uygulanacak.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde soruşturmaya başlanılmamış ise bu kabahatlerle ilgili disiplin soruşturması yapılamayacak ve ceza verilemeyecek. En geç beş yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Savunma alınmadan ceza verilemeyecek. Savunma isteme yazısının kendisine bildirisinden itibaren 15 gün içinde yazılı savunma vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

MASAK’a naklen hazine ve maliye uzmanı ataması

Teklifle Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK) Başkanlığının kurumsal kapasitesinin artırılarak vazifelerinin acilen ve daha faal yerine getirilebilmesini teminen uzman ve yetişmiş çalışandan faydalanılması amaçlanıyor.

Buna nazaran, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da sayılan vergi müfettişleri, MASAK’ta istihdam edilen hazine ve maliye uzmanları, gümrük ve ticaret müfettişleri, bankalar yeminli murakıpları, hazine kontrolörleri, sigorta denetleme uzman ve aktüerleri, BDDK ve SPK uzmanları ile Merkez Bankası denetçileri ve uzmanlarından başvuranlar yapılacak kelamlı imtihanda başarılı olmak koşuluyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanacak. Bu unvana yapılacak atama sayısı 100’ü geçemeyecek.

Teklifle, Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne verilen vazifeler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen “kamu çalışanı ile ilgili konularda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, işçi kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar ortası data paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik uyumu sağlamak” vazifesi çerçevesinde öteki kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında misyon yapan meslek uzmanı işçi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilen Kamu İşçi Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde misyon yapan öbür çalışanın naklen atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Teklifin, emekli aylığının alt sonunu 3 bin liraya çıkaran düzenlemesi 2022 yılı Temmuz ayı ödeme periyodundan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, belediye liderlerinin makam, temsil ve misyon tazminatlarına ait düzenlemesi 2023 yılı Ocak ayı ödeme devrinde, Vergi Tarz Kanunu’ndaki cezalara ait kararları yayımı izleyen ay başında, ek göstergeye ait düzenlemeler 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

İhdaslar

Komisyonun bugünkü görüşmelerinde teklife 6 husus ihdas edildi.

Buna nazaran, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yalnızca elektrik motorlu taşıtların Ötv‘si; motor gücü 160 KW’yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 700 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 10; motor gücü 160 KW’yi geçenlerden ise ÖTV matrahı 750 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 50, başkaları için yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrikli motorlu taşıtların ÖTV’si, motor gücü 85 KW’yi geçmeyenlerden yüzde 10, 85-120 KW arasındakilerden yüzde 25, 120 KW üzerindekilerden yüzde 60 olarak alınıyordu.

Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine engellilerin erişimine yönelik eksikleri tamamlaması için verilen 4 yıllık müddet 8 yıla çıkarılacak.

Bakan yardımcılarının, sigortalılık statüleri sebebiyle oluşan emeklilik aylıkları ortasındaki fark azaltılacak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan satışlarda, satış bedeli yalnızca taşınmazın yer bedeli dikkate alınarak belirlenecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü işçisine “havacılık tazminatı” ödenecek.

Elektronik Haberleşme Kanununa nazaran, kişinin bilgisi ve isteği dışında işletmeci yahut ismine iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi yahut süreci yapmak ya da yaptırmak hatasından ötürü kamu davası açılması, kovuşturma yahut katılaşmış mahkumiyet kararlarının infazı ertelenecek. Hakkında erteleme kararı verilen kişi kararın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde belirtilen cürmü işlemesi halinde, bu kabahatten ötürü mutlaklaşmış kararla cezaya mahkum olduğu takdirde, ertelenen soruşturma yahut kovuşturmaya ya da infaza devam edilecek.

(Bitti)

AA / Zehra Aydın Turapoğlu – Siyaset

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir